Cieľom cechu je:

Zveľaďovanie smerovania predaja motorových vozidiel, zdokonaľovanie prostredia servisovania motorových vozidiel. Cech sa snaží predcházať a riešiť problémy autopredajcov a autoservisov. Reprezentovať záujmy predajcov a servisov motorových vozidiel voči tretím osobám.

Zásady cechu:

 • Rovnosť
 • Remeselnícka česť
 • Solidárnosť
 • Spojenectvo
 • Desatoro cechu

Sekcie cechu:

 • Sekcia autorizovaných predajcov a servisov
 • Sekcia nezávislých servisov
 • Sekcia dodávateľov produktov a služieb do servisov

Smery cechu:

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť: cech predajcov a autoservisov SR je garantom odborného vzdelávania pre autoopravárenské profesie vzdelávané na pilotných centrách automobilového priemyslu.
 • Cechové knižky: cech zaviedol cechové knižky, ktoré má právo vlastniť zamestnanec člena Cechu, ktorý spĺňa nasledovné základné kritéria: odbornosť, lojalita, čestnosť, remeselnícka česť. Cechové knižky obdrží úspešný absolvent pilotnej školy a bude plne akceptovaná členmi cechu ako známka profesionálnej kvality uchádzača o zamestnanie.
 • Poradenská činnosť: cech je poradcom pre svojich členov v týchto oblastiach:
  • Legislatíva
  • Právne poradenstvo a ekonomické
  • Investičné a technologické poradenstvo
  • Poisťovne
  • Odborné poradenstvo
  • Zahraničné vzťahy
 • Spoločenská činnosť: predstavuje marketingové oddelenie cechu, ktoré sa zameriava na propagáciu remesla medzi verejnosťou ako aj na propagáciu činnosti cechu.
 • Verejno-prospešná činnosť: cech sa snaží angažovať v starostlivosť o handicapovaných ľudí v práci s uchádzačmi o zamestnanie.